hurt@generacjam.pl  +48 696 666 900
  Logowanie

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERENTOWEGO
http://hurt.generacjam.pl
(z dnia 03.04.2023 r.)

W naszej organizacji na pierwszym miejscu stawiamy Twoją prywatność. Jeżeli chcesz zapoznać się z tym w jaki sposób ją chronimy, przeczytaj ten dokument. Dowiesz się z niego jakie dane gromadzimy, do jakich celów je wykorzystujemy, a także jakie pliki cookies (ciasteczka) wykorzystujemy.

 1. DEFINICJE
   

  1. ADMINISTRATOR – spółka MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobylnicy (adres: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503157, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 7773237110, REGON: 30268245400000.

  2. DANE OSOBOWE, DANE – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  3. POLITYKA – niniejsza Polityka Prywatności.

  4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. SERWIS INTERNETOWY – Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://hurt.generacjam.pl.

  6. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w jego Regulaminie.

  7. REGULAMIN – regulamin Serwisu Internetowego http://hurt.generacjam.pl,

  8. PROFILOWANIE - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych Osobowych zbieranych przez Administratora podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego. Polityka Prywatności posiada charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że nie stanowi ona źródła praw i obowiązków zarówno dla Użytkowników, jak i dla Administratora.

  2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobylnicy (nr KRS: 0000503157). Kontakt z Administratorem jest możliwy:

   1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej - poprzez wysłanie do Administratora listu na adres: MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE Spółka z o. o., ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica,

   2. pocztą elektroniczną - poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail na adres: hurt@generacjam.pl.

 

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w przypadkach gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

   2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

   3. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

   4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

   5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.

  2. Przetwarzanie Danych Osobowych wymaga każdorazowej aktualizacji przynajmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 3.1 powyżej.

 

 1. CEL PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Cel przetwarzania Danych

Podstawa prawna i okres retencji Danych

Rejestracja konta i weryfikacja tożsamości Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego. Na podstawie akceptacji warunków Regulaminu.

Podst. prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres retencji :

Przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podjęcie na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym obsługi płatności i dostawy towaru/usługi.

Podst. prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres retencji :

Przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych

Podst. prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres retencji :

W każdym przypadku przez okres niezbędny do zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Przesyłanie treści marketingowych (usługa newsletter), na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika na otrzymywanie newslettera.

Podst. prawna:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres retencji :

Do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

Komunikacja z Użytkownikami poprzez adres e-mail: hurt@generacjam.pl na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Podst. prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres retencji :

Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podst. prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres retencji :

Przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa w zakresie dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi 6 lat).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym w celu poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Towarów.

Podst. prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres retencji :

Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Obsługa reklamacji na podstawie postanowień Regulaminu

Podst. prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres retencji :

Do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego, a następnie przez czas niezbędny do obrony Administratora przed roszczeniami.

 

Podst. prawna:

 

Okres retencji :

 

 

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator pozostaje uprawniony do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika wszelkim upoważnionym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w tym dokumencie.

  2. Administrator pozostaje także uprawniony do ujawniania Danych Osobowych wszelkim członkom własnej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w tym dokumencie.

  3. Dla prowadzenia Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych z Użytkownikami umów konieczne pozostaje korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy oprogramowania, usług księgowych, banki i inne). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie było zgodne z przepisami RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie Danych podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora odbywa się każdorazowo na podstawie zgodnych z RODO umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

   1. dostawcom oprogramowania, usług hostingowych, poczty elektronicznej,

   2. firmom logistycznym, zarządzającym sprzedażą i consultingowym,

   3. przewoźnikom, spedytorom, firmom transportowym,

   4. podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne,

   5. podmiotom świadczącym usługi księgowe,

   6. podmiotom świadczącym usługi bankowe,

   7. dostawcom usług marketingowych i społecznościowych.

  5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów przetwarzania danych wskazanych w treści niniejszej Polityki, zwłaszcza w przypadku gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG.

  2. Administrator zapewnia, że każdorazowe przekazanie Danych poza EOG odbywać się będzie do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, na podstawie umów gwarantujących adekwatny poziom bezpieczeństwa tych Danych.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ZASADY PRZETWARZANIA

 

  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza przepisów RODO. Administrator zapewnia takie środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do zakresu, rodzajów, kategorii, celów przetwarzania Danych Osobowych, a także stosuje adekwatne procedury ochrony danych. Administrator uwzględnia przy tym stan wiedzy technicznej, a także ryzyko wystąpienia i wagę potencjalnych incydentów naruszenia.

  2. Przetwarzając Dane Osobowe Administrator realizuje zasady:

   1. Legalności - przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się każdorazowo na podstawie wynikającej z treści art. 6 i art. 9 RODO. Administrator jest ponadto zobowiązany do dbania o zgodność przetwarzania z pozostałymi przepisami RODO oraz obowiązującymi ustawami i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.

   2. Rzetelności - operacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przeprowadzane są w sposób uczciwy, skrupulatny i lojalny wobec osób, których dane dotyczą.

   3. Przejrzystości - osobom, których Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora zapewnia się dostęp do zrozumiałych informacji o procesach, celach i skutkach przetwarzania tych danych. Administrator realizuje transparentność procesów przetwarzania.

   4. Ograniczenia celu - Administrator dba o to, aby Dane Osobowe były zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane Osobowe nie są przetwarzane w sposób niezwiązany z tymi celami.

   5. Minimalizacji - Administrator zapewnia, że Dane Osobowe zbierane i przetwarzane są w zakresie nie szerszym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia konkretnego, ustalonego i określonego celu.

   6. Prawidłowości – Administrator zapewnia, że Dane Osobowe pozostają prawidłowe, zweryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania prowadzące do sprostowania lub usunięcia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych.

   7. Czasowości - Dane Osobowe są przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania.

   8. Bezpieczeństwa - Administrator zapewnia integralność i poufność przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 

  1. Użytkownicy, których Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, mają prawo żądać od Administratora:

   1. dostępu do swoich Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,

   2. sprostowania (poprawiania) swoich Danych Osobowych,

   3. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,

   4. usunięcia Danych Osobowych,

   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień, kontaktując się w tym celu z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.2. niniejszej Polityki.

  3. Administrator odpowiada na każdy wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne uniemożliwiające realizację wniosku, Administrator poinformuje o tym Użytkownika w odpowiedzi na wniosek. Przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek Administrator może zażądać od Użytkownika informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości.

 

 1. PROFILOWANIE

 

W wykonaniu obowiązku wysłowionego w art. 13 ust 2 lit. f RODO, Administrator informuje, że w stosunku do Danych Osobowych Użytkowników gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu Internetowego, nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. PLIKI COOKIE

 

  1. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora

  2. Administrator wykorzystuje pliki cookie zwłaszcza aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego, w celu zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i danych logowania do Serwisu Internetowego, a także w celach tworzenia anonimowych statystyk, w celach analitycznych oraz marketingowych.

  3. Cookies stosowane w Serwisie Internetowym dzielą się na następujące kategorie:

   1. niezbędne pliki cookies - te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu Internetowego.

   2. opcjonalne pliki cookie - z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

    1. funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy podlegające dostosowaniu),

    2. analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu,

    3. reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

  4. Czas przechowywania plików cookies pozostaje zależny od ich rodzaju:

   1. sesyjne pliki cookies są przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

   2. trwałe pliki cookies są przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

  5. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzanie Plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może w tym zakresie autoryzować, odmówić lub wyłączyć pliki cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie może sprawić, że część Serwisu Internetowego będzie niedostępna dla Użytkownika lub będzie to miało negatywny wpływ na wydajność, efektywność lub dostosowanie Serwisu Internetowego. W zakresie konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta danej przeglądarki. Najczęściej stosowane instrukcje dostępne są pod następującymi linkami:

   1. w przeglądarce Chrome

   2. w przeglądarce Firefox

   3. w przeglądarce Internet Explorer

   4. w przeglądarce Opera

   5. w przeglądarce Safari

   6. w przeglądarce Microsoft Edge

  6. Serwis internetowy przechowuje także zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści w ramach Serwisu Internetowego. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:

   1. czasie nadejścia zapytania,

   2. czasie wysłania odpowiedzi,

   3. nazwie stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   4. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   5. adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu Internetowego nastąpiło przez odnośnik,

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem Internetowym i do celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 03.04.2023 roku.