hurt@generacjam.pl  +48 696 666 900
  Logowanie

Regulamin

POBIERZ FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   

  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem https://hurt.generacjam.pl.

  2. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka pod firmą: MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobylnicy (adres: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503157, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 7773237110, REGON: 30268245400000.

  3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hurt@generacjam.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica, a także telefonicznie pod numerem 48 696-666-900 od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00.

  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym na stronie hurt.generacjam.pl.

 

 1. DEFINICJE
   

  1. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.),

  2. KC - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. USŁUGODAWCA – spółka pod firmą MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobylnicy, o której mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu.

  4. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – Serwis Internetowy Usługodawcy zamieszczony pod adresem URL: https://hurt.generacjam.pl.

  5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.

  6. UŻYTKOWNIK - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego,

  7. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – darmowa Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi zawieranie z Usługodawcą umów sprzedaży Towarów oraz zarządzanie i korzystanie z wybranych Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Konto Użytkownika stanowi zespół zasobów informacyjnych oraz funkcji dostępnych w Serwisie Internetowym po zalogowaniu za pomocą adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

  9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która polega na cyklicznym przesyłaniu wszystkim Użytkownikom korzystającym z tej usługi treści cyfrowych dotyczących Serwisu Internetowego, Usługodawcy oraz jego oferty.

  10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – darmowa Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym pod adresem URL: https://hurt.generacjam.pl. umożliwiająca Użytkownikom zawarcie umowy sprzedaży Towaru z Usługodawcą.

  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i wyrażające bezpośredni zamiar zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Usługodawcą.

  12. TOWAR - dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiotem umowy sprzedaży między Usługodawcą a Użytkownikiem.

  13. REKLAMACJA - żądanie Użytkownika kierowane do Usługodawcy, pozostające w związku z wadą Towaru lub nienależytym wykonaniem Usługi Elektronicznej, realizowane w trybie i na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego Regulaminu.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 

  1. W serwisie Internetowym Użytkownik może skorzystać z poniższych Usług Elektronicznych:

   1. Konto Użytkownika,

   2. Formularz Zamówienia,

   3. Newsletter.

  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

  1. Na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, z Serwisu Internetowego może korzystać każdy Użytkownik. Dla uniknięcia wątpliwości Usługodawca podkreśla, iż Serwis Internetowy jest platformą handlową, przeznaczoną do zawierania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Użytkownikami Serwisu Internetowego nie mogą być konsumenci. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego obejmują: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari lub Opera (4) minimalną rozdzielczość ekranu 1280x1024 px.

  3. Usługodawca podejmuje wszelkie czynności niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Internetowego. Niezależnie od powyższego możliwe pozostaje jednak wystąpienie awarii technicznych czasowo utrudniających lub uniemożliwianych korzystanie z Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych. W każdym takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego.

  4. W celu utrzymania ciągłości świadczenia Usług Elektronicznych Usługodawca prowadzi w Serwisie Internetowym bieżące prace o charakterze konserwacyjnym. W związku z powyższym Usługodawca zachowuje prawo do zarządzania niezbędnych przerw technicznych. Usługodawca organizuje przerwy techniczne w taki sposób, aby stanowiły one jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników Serwisu Internetowego. O każdej planowanej przerwie technicznej Usługodawca poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przy tym spodziewany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI - KONTO UŻYTKOWNIKA

 

  1. Konto Użytkownika stanowi samodzielną, nieodpłatną Usługę Elektroniczną dostępną dla Użytkowników Serwisu Internetowego.

  2. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga kolejno: (1) skontaktowania się Użytkownika oraz uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy, (2) podania przedstawicielowi Usługodawcy następujących danych Użytkownika: nazwy podmiotu, adresu siedziby, numeru NIP, numeru REGON, adresu e-mail (3) wysłania Użytkownikowi przez Usługodawcę maila aktywacyjnego w Serwisie Internetowym wskazującego adres Serwisu Internetowego i hasło pierwszego logowania, (4) zalogowania się przez Użytkownika w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem hasła, o którym mowa w pkt 3.

  3. Dane, o których mowa w pkt 5.2 ppkt (2) powyżej mogą zostać pobrane przez Usługodawcę z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak CEiDG i podobnych.

  4. Użytkownik pozostaje uprawniony do zmiany pierwszego hasła wygenerowanego dla niego przez Usługodawcę po pierwszym logowaniu w Serwisie Internetowym.

  5. Z danego Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w ramach Konta Użytkownika fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

  7. Użytkownik pozostaje zobowiązany do każdorazowej aktualizacji danych wprowadzonych w ramach Konta Użytkownika w wypadku ich zmiany.

  8. Użytkownik, który założy Konto Użytkownika może w każdej chwili i bez podania przyczyny je usunąć. W tym celu powinien złożyć Usługodawcy dyspozycję poprzez nadanie jej pocztą elektroniczną na adres hurt@generacjam.pl albo pocztą tradycyjną na adres: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica W takim wypadku Usługodawca usunie Konto Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta od Użytkownika. Usunięcie Konta ma charakter trwały i nieodwracalny.

  9. Usunięcie Konta Użytkownika uniemożliwia dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI - NEWSLETTER

 

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien wypełnić Formularz zapisu dostępny w stopce, podać adres e- mail oraz wyrazić wolę zapisu do usługi przez kliknięcie niebieskiego przycisku potwierdzenia z prawej strony formularza.

 2. Zapis do usługi Newsletter oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z Ustawą prawo telekomunikacyjne.

 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania danych osobowych zgodnych z prawdą, w razie ich zmiany, do ich aktualizacji.

 4. Treści dystrybuowane przez usługę Newsletter są objęte prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Usługodawcy.

 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja może zostać zgłoszona Usługodawcy:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter,

  • w formie elektronicznej poprzez wysłanie maila na adres: hurt@generacjam.pl,

  • w formie pisemnej na adres pocztowy: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI – FORMULARZ ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

  1. Za pośrednictwem Formularza Zamówienia Użytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów dostępnych w Serwisie Internetowym.

  2. Rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia jest możliwe po dodaniu pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka.

  3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika następujących, kolejnych kroków – (krok 1) wybraniu w Serwisie Internetowym Towaru, określeniu liczby sztuk i dodaniu tego towaru do wirtualnego koszyka (krok 2) kliknięciu w widoku koszyka przycisku „ZAMÓWIENIE” (krok 3) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (krok 4) kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE”. Zawarcie z Usługodawcą umowy sprzedaży następuje w momencie realizacji kroku 4 wskazanego zdaniu poprzedzającym.

  4. Serwis internetowy, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:

   1. dokładny opisu danego Towaru i jego cech,

   2. łączną cenę zamówionych Towarów wraz z podatkami,

   3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty.

  5. W Formularzu Zamówienia Użytkownik powinien zweryfikować następujące dane wyświetlane w tym formularzu w sposób automatyczny: nazwę odbiorcy zamówienia, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie), dodatkowe uwagi, które mogą pomóc Usługodawcy w realizacji zamówienia (opcjonalnie). W razie potrzeby Użytkownik powinien poprawić lub uzupełnić dane wyświetlone automatycznie w Formularzu Zamówienia.

  6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w Formularzu Zamówienia fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

  7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na Towary, albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem poprzez zamknięcie lub opuszczenie okna przeglądarki.

  8. Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Serwisu Internetowego oraz w razie jego awarii.

  9. Treść złożonego Zamówienia w brzmieniu wiążącym Strony udostępniana jest Użytkownikowi poprzez przesłanie temu Użytkownikowi wiadomości elektronicznej e-mail.

 

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

 

  1. Z zastrzeżeniem punktu 8.2 poniżej płatność za złożone Zamówienia odbywa się na podstawie wpłaty środków na konto bankowe Usługodawcy, którą Użytkownik obowiązany jest wnieść na jego rzecz na podstawie faktury VAT, na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim o numerze: 29 1050 1520 1000 0091 4554 5977 (potwierdzony na fakturze), w terminie określonym na fakturze.

  2. W przypadku wybrania dostawy w formie przesyłki kurierskiej za pobraniem, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zapłatę za złożone zamówienie w gotówce kurierowi w momencie odbioru paczki.

  3. Usługodawca przedstawia Użytkownikowi fakturę za złożone zamówienie poprzez przesłanie jej temu Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. Ponadto Użytkownik może uzyskać dostęp do tej faktury po zalogowaniu w panelu Serwisu Internetowego.

  4. Usługodawca realizuje dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba, że umowa stanowi inaczej. Cena dostawy (zawierająca wszelkie związane z dostawą koszty) jest wskazywana Użytkownikowi w trakcie składania Zamówienia, bezpośrednio przed zawarciem umowy sprzedaży.

  6. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby dostawy Towarów:

   1. przesyłka do paczkomatu InPost;

   2. przesyłka kurierska;

   3. przesyłka kurierska za pobraniem.

  7. Termin dostawy Towaru do Użytkownika wynosi do 14 dni i biegnie niezależnie od biegu terminu na dokonanie płatności.

 

 1. REKLAMACJE

 

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego oraz zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług Elektronicznych, oraz dochowania zgodności Towarów z umową sprzedaży, w takim zakresie, w jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a nadto zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie uzasadnione nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

  2. W zakresie Reklamacji dotyczących niezgodności Towaru z umową, względem:

   1. Użytkownika będącego jednocześnie osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

   2. a względem pozostałych użytkowników – stosuje się przepisy o rękojmi zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

  3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje poprzez skierowanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: hurt@generacjam.pl lub pocztą tradycyjną poprzez wysłanie listu na adres: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica

  4. W treści Reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia problemu związanego z działaniem Serwisu Internetowego lub świadczeniem poszczególnych Usług Elektronicznych lub opisać niezgodność Towaru z umową.

  5. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie do 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Jeżeli Użytkownik będący jednocześnie osobą fizyczną zawarł z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podst. przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Uprawniony Użytkownik), pozostaje on uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest złożenie Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: hurt@generacjam.pl lub pisemnie na adres: ul. Sosnowa 11, 62-006. Kobylnica

  3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Uprawnionego Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Reklamacji.

  4. Uprawniony Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Użytkownik może zwrócić Towar wysyłając go na adres: ul. Sosnowa 11, 62-006 Kobylnica.

  5. Do momentu zwrotu Towaru Uprawniony Użytkownik może ten Towar używać wyłącznie tak, jak byłby do tego uprawniony w sklepie stacjonarnym. Uprawniony Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

  7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uprawniony Użytkownik, chyba że Uprawniony Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. W sytuacjach wymienionych w treści art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w przepisach poprzedzających nie przysługuje.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE


 

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego, jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich i podlegają ochronie Prawa Autorskiego oraz innych przepisów prawa.

  2. Serwis Internetowy i treści w nim zamieszczone stanowią utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa ich kopiować z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach Prawa Autorskiego (dozwolony użytek).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Niniejszy Regulamin i umowy zawierane na jego podstawie podlegają powszechnie obowiązującemu prawu polskiemu.

  1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn takich jak: (1) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, (2) podporządkowanie się wyrokowi sądu powszechnego lub decyzji administracyjnej, (3) zmiana zakresu i sposobu realizacji usług elektronicznych (4) konieczność wprowadzenia lub zmiany mechanizmów i zasad związanych z poprawą bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, (5) zmiana warunków technologicznych.

  1. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 21 dni od dnia powiadomienia. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie jest skuteczne w terminie 21 dni od dnia doręczenia powiadomienia.

  1. Zmieniony Regulamin jest wiążący, jeżeli Usługodawca zadośćuczyni wymaganiom wysłowionym w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego.

  2. W przypadku Użytkowników będących jednocześnie osobami fizycznymi zawierającymi umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego:

   1. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

   1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.